رویه‌ اجرایی

به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده که عبارتست از: کسب بالاترین بازدهی ممکن برای سبدهای اختصاصی، رویه های اجرایی معرفی و انجام معامله برای هر سبد، به طور مشخص تعیین شده و در نمایه زیر نمایش داده می‌شود.

  • واریز مبلغ سرمایه‌گذاری و امضا قرارداد
  • مصاحبه حضوری تکمیل فرم اطلاعات مشتریان و پرسشنامه
  • انجام مذاکرات و ارائه اطلاعات و شرایط
  • مراجعه مشتری به شرکت سبد گردان
  • بررسی و تحلیل شرایط مشتری و طبقه بندی مشتری از لحاظ ریسک قابل تحمل
  • ارسال مدرک مشتری به همراه نامه درخواست ایجاد کد سبدگردان به امین
  • تایید امین و ارسال نامه امضا شده توسط امین به شرکت فناوری اطلاعات بورس
  • تکمیل فرایند معرفی و ایجاد سبد اختصاصی مشتری
  • شروع فرآیند معاملات
  • واریز وجه به حساب کارگزاری