سهامداران نیکی گستر

سرمایه پرداخت شده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر در پایان سال مالی 1395، مبلغ 40 میلیارد ریال و ترکیب سهامداران به قرار زیر است: