جدول مشخصات نمایندگان مجوزها

نام مجوز
عنوان شغلی
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سابقه شغلی
مشاوره سرمایه گذاری نیکی گستر
تامین مالی
سبد گردانی
ایستگاه معاملاتی