سبدگردانی

مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر در تاریخ 1392/08/08 موفق به اخذ مجوز سبدگردانی به شماره 121/242000 از سازمان بورس و اوراق بهادار گردید و به دنبال آن، اقدام به تأسیس 3 صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر نموده و سمت مدیر صندوق در آن ها به عهده دارد :

این صندوق در ابتدا از نوع سرمایه گذاری در سهام بوده و در تاریخ 1394/09/03 با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به صندوق سرمایه گذاری مختلط تبدیل شد.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 1395/06/17 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، نام “صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی” به “صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی” تغییر یافت.